รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 10/05/2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 974,068,100 25.09
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 731,804,705 18.85
นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 193,310,857 4.98
CLSA LIMITED 186,036,925 4.79
KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 171,863,140 4.43
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 143,481,600 3.70
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 83,099,422 2.14
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 78,024,000 2.01
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 73,220,600 1.89
นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 58,238,522 1.50
นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 47,500,000 1.22
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 46,218,000 1.19
กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 33,812,300 0.87
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 30,086,200 0.77
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 25,582,600 0.66
นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร 23,607,587 0.61
กองทุนเปิด บัวแก้ว 23,206,500 0.60
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 21,077,100 0.54
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,508,300 0.53
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 20,057,700 0.52