รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 13/03/2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 974,068,100 25.09
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 732,234,105 18.86
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 203,439,778 5.24
นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 192,587,658 4.96
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 166,490,000 4.29
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 79,537,100 2.05
น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ 78,005,462 2.01
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 74,051,500 1.91
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 58,272,000 1.50
นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 58,238,522 1.50
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 52,255,900 1.35
STATE STREET EUROPE LIMITED 47,453,417 1.22
กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 38,247,600 0.99
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 35,341,400 0.91
นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์ 32,000,000 0.82
KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 25,620,000 0.66
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 25,168,600 0.65
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23,919,400 0.62
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22,410,500 0.58