รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 29/06/2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 974,068,100 25.09
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 773,316,805 19.92
นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 192,587,658 4.96
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 187,394,100 4.83
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 122,424,266 3.15
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 91,403,800 2.35
น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ 71,001,362 1.83
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 63,004,900 1.62
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 62,879,800 1.62
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 58,272,000 1.50
นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 58,238,522 1.50
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 39,541,600 1.02
กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 38,247,600 0.99
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 30,982,100 0.80
นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์ 29,800,000 0.77
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 25,273,400 0.65
STATE STREET EUROPE LIMITED 25,160,170 0.65
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23,919,400 0.62
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 20,881,500 0.54