ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :
 

แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล
31 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
20 มีนาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
28 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 การงดจ่ายปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการสัญญาตัวแทนอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
03 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
30 มกราคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
22 มกราคม 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 มกราคม 2563