ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :
 

แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด (แก้ไข)
01 ก.ค. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
30 มิ.ย. 2563
แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด
15 มิ.ย. 2563
แจ้งรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (จำหน่ายหุ้นสามัญ)
15 มิ.ย. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผล
12 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 มิ.ย. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
12 มิ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 มิ.ย. 2563
การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
18 พ.ค. 2563
ขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563
13 พ.ค. 2563
การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการป้ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร พร้อมปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ
23 เม.ย. 2563
แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล
31 มี.ค. 2563