ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :
 

การขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
24 ก.ย. 2563
การชนะประมูลการคัดเลือกตัวแทนอย่างเป็นทางการ (Official Agency) เพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (แก้ไข)
24 ก.ย. 2563
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด (แก้ไข)
24 ก.ย. 2563
การขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
16 ก.ย. 2563
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด
16 ก.ย. 2563
แจ้งแต่งตั้งกรรมการ
16 ก.ย. 2563
การชนะประมูลการคัดเลือกตัวแทนอย่างเป็นทางการ (Official Agency) เพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
15 ก.ย. 2563
แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าลงทุนในบริษัท เวียร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
14 ก.ย. 2563
แจ้งกรรมการลาออก
21 ส.ค. 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
14 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563
แจ้งรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (จำหน่ายหุ้นสามัญ)
10 ส.ค. 2563