ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :
 

การแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (ข้อมูลเพิ่มเติม)
21 ม.ค. 2564
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
07 ม.ค. 2564
การแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา
25 ธ.ค. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
11 พ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563
Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)
11 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
01 ต.ค. 2563
การขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
24 ก.ย. 2563
การชนะประมูลการคัดเลือกตัวแทนอย่างเป็นทางการ (Official Agency) เพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (แก้ไข)
24 ก.ย. 2563
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด (แก้ไข)
24 ก.ย. 2563