ข่าว

โครงการปรับปรุงดูแล บำรุงรักษา ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) เช็ค ชาร์ต แชร์ ได้ฟรี นำร่องศาลาที่พักผู้โดยสารฯ หลังแรกหน้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9

ย้อนกลับ03 สิงหาคม 2563

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบเดิม ให้เป็น ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) นำร่องให้ประชาชนได้ใช้เป็นแห่งแรก บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 โดยความพิเศษของศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) เป็นศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ที่มีรูปแบบทันสมัย มีระบบบอกสายรถโดยสารประจำทางและเวลาการมาถึงของรถโดยสารประจำทาง บนจอ LED ขนาด 32 นิ้ว ที่ติดตั้งอยู่ในศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาการรอรถโดยสารประจำทางอย่างไม่มีจุดหมายที่แน่นอน มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบกล้อง CCTV และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งมีระบบการแสดงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ กทม. บนจอ LED ขนาด 55 นิ้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ กทม. นอกจากนั้นยังมีระบบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และ Free Wi-Fi ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้โดยสารรถประจำทางในปัจจุบัน สอดรับกับนโยบาย Smart Bus Shelter ตามแนวคิดการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ ดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร ออกนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบเดิมให้เป็น ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) เพื่อช่วยให้ประชาชนสัญจรด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะได้รับประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2. บมจ. แพลน บี มีเดีย ร่วมสร้างและบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะทั่วกรุงเทพมหานคร รวม 691 ศาลา ตามแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) โดยการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิตของประชาชน
  3. Viabus พัฒนานวัตกรรมผ่าน Mobile Application (Viabus) ที่สามารถช่วยค้นหาเส้นทาง ค้นหาสายรถประจำทาง รถร่วม เรือโดยสาร และอื่นๆ รวมถึงรับรู้ตำแหน่งของรถประจำทางแต่คันที่จะเข้าป้าย ครอบคลุมถึงผู้โดยสารที่ยังไม่อยู่ที่ป้าย โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store ได้แล้ว
  4. Mayday ในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ในการร่วมกันออกแบบฟังค์ชั่นการใช้งานศาลาที่พักผู้โดยสารให้สามารถรองรับการใช้งานจริงของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. มีนโยบายปรับปรุงคุณภาพการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะ โดยพัฒนารูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ให้เป็น “ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter)” ประกอบด้วย ระบบแสดงเวลาที่รถโดยสารประจำทางแต่ละสายจะมาถึง ระบบแสดงข้อมูลเส้นทางของรถโดยสารประจำทางแต่ละสายและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในศาลาที่พักผู้โดยสารฯ รวมทั้งการให้บริการ Wi-Fi บริการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ หากพัฒนาศาลาที่พักผู้โดยสารฯเต็มรูปแบบแล้วเสร็จ จะช่วยให้ประชาชนสัญจรด้วยรถโดยสารประจำทางสาธารณะได้รับประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวว่า สำนักการจราจรและขนส่ง ได้มีแนวคิด พัฒนา บูรณาการ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ กทม. ในการปรับปรุงรูปแบบพร้อมดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน เพื่อพัฒนาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ภาคเอกชนได้สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ แก้ไขปัญหาที่ประชาชน กทม. ต้องเผชิญในปัจจุบัน โดยได้พัฒนาในด้านการดูแลความปลอดภัย ระบบการอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ กทม. ได้แก่ การเดินทาง ที่จะสามารถกำหนดระยะเวลาเพื่อวางแผนการเดินทางที่ชัดเจนได้

กล่าวได้ว่า การก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางของกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2541 และไม่ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ทั่วกทม. ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 2,089 หลัง มีภาคเอกชน ได้แก่ บมจ. แพลน บี มีเดีย เข้าร่วมพัฒนาให้เป็นศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) และดูแลบำรุงรักษา ในเฟสที่ 1 จำนวน 350 หลัง นอกจากนั้น สำนักการจราจรและขนส่งยังมีแผนที่จะขยายการดำเนินการพัฒนาศาลาที่พักผู้โดยสารในเฟสที่ 2 ให้ครอบคลุมพื้นที่ กทม. ต่อไป

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.แพลน บี มีเดีย กล่าวว่า สำหรับศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะระยะที่ 1 แบ่งออกเป็นแบบ Full Function จำนวน 100 หลัง (ปรับปรุงใหม่) แบบ Light Function จำนวน 250 หลัง (ปรับปรุงใหม่) โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสาร เช่นเดียวกับป้ายรถประจำทางในต่างประเทศ ด้วยแนวคิด เช็ค ชาร์ต แชร์ ที่มีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ตั้งแต่ระบบบอกเวลาในจอ 32 นิ้ว Free Wifi Mobile charger CCTV

เป้าหมายของ กทม. ที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความทันสมัย (Smart City) ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่จะสะสมเพิ่มมากขึ้นนั้น จะเป็นจริงได้ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันแรก การปรับปรุงรูปแบบศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ให้ทันสมัย มีระบบความปลอดภัย และมีระบบแสดงข้อมูลเส้นทางของรถโดยสารประจำทางแต่ละสายผ่านหน้าจอ LED และ Mobile Application (Viabus) จึงเป็นส่วนสำคัญจะช่วยให้ประชาชนผู้โดยสารสามารถบริหารจัดการชีวิตประจำวัน และวางแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้กับ กทม.ได้อย่างแท้จริง

#ยกระดับชีวิตการเดินทาง #ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ