ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายของประเภทสื่อและครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และไม่ หยุดยั้งการนำเสนอสื่อฯ รูปแบบใหม่ๆ พร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคนิคพิเศษ

รวมไปถึงบริการดูแลรักษาสื่อด้วยมาตรฐานสากลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้าและบริการในการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย และเพื่อให้แผนการตลาดประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลักดังนี้

  1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)
  2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
  3. สื่อโฆษณาดิจิตอล (Digital Media)
  4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media)
  5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
  6. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)

นอกจากการขยายและการพัฒนาช่องทางสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเเล้ว บริษัทได้พัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing ผ่านคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ 3 ประเภท ได้แก่ กีฬา ดนตรี และอี-สปอร์ต ซึ่งคอนเทนท์ทั้ง 3 ประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่แตกต่างกันจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการ นอกจากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทแล้ว ยังส่งเสริมและต่อยอดให้สื่อโฆษณานอก ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีอัตราการใช้สื่อโฆษณาที่สูงขึ้นอีกด้วย ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมของบริษัท มี 3 ประเภทได้แก่

  1. สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sports Marketing)
  2. มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง (Music Marketing)
  3. อีสปอร์ต (e-Sport)

สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
สื่อโฆษณาดิจิตอล
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต
สื่อโฆษณาภายในสนามบิน
สื่อโฆษณาออนไลน์
สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง
มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง
อีสปอร์ต