ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ที่มีความหลากหลาย สูงสุดด้วยประเภทสื่อที่ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งมีรูปแบบสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงบริการดูแลรักษาสื่อโฆษณาด้วยมาตราฐานสากล ที่จะตอบโจทย์แบรนด์สินค้าให้สามารถเข้า ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการสื่อที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร สามารถตอบสนองความ ต้องการของแบรนด์และสินค้าได้รอบด้านและให้คำปรึกษาเริ่องการวางแผนการตลาด การคิดค้นเนื้อหา(content) ที่น่า สนใจในการนำเสนอ

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลักดังนี้

  1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)
  2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
  3. สื่อโฆษณาดิจิตอล (Digital Media)
  4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media)
  5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
  6. สื่อโฆษณาออนไลน์(Online Media)

นอกจากการขยายพัฒนาช่องทางสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเล้ว บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มความหลาก หลายด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing ผ่านคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ 3ประเภท ได้แก่ Artist Management, Sports marketing, eSport & Gaming โดยคอนเทนต์ทั้ง 3 ประเภท มีกลุ่มเป้าหมายที่ แตกต่างกัน ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการ นอกจากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทอื่นของบริษัทให้มี อัตราการใช่สื่อโฆษณาที่สูงขึ้น และเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางที่หลาก หลายมากยิ่งขึ้น

  1. สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sports Marketing)
  2. อาร์ทติสมาร์เก็ตติ้ง (Artist management)
  3. อีสปอร์ต และเกม (eSport& Gaming)

สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
สื่อโฆษณาดิจิตอล
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต
สื่อโฆษณาภายในสนามบิน
สื่อโฆษณาออนไลน์
สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง
อาร์ทติส เมเนจเมนท์
อีสปอร์ต และเกมออนไลน์