คณะผู้บริหาร

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
28.45% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชายนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด Depaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานบริหาร กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลน บี มีเดีย
2548 - 2557
ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี ออนไลน์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เวอริซายน์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แอด คูซีน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี โฮลดิ้ง
2550 - 2556
กรรมการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์
2550 - 2556
กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์
2550 - 2553
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ. พรพนิ ทรานสปอรต์
2546 - 2554
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ. เอาท์ดอร์ รีพับลิค
2546 - 2554
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ. อรนลิน

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
7.25% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม) University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี ออนไลน์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เวอริซายน์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แอด คูซีน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พี.ที.เค. เทรดดิ้ง
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เฮงเคิ้ล (สยาม) แอ็คฮิซีฟ เทคโนโลยี
2553 - 2556
Project leader The Boston Consulting Group

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ายการเงิน

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ายการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. แพลน บี มีเดีย
2548 - 2555
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี

ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี

ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
ผุ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2554 - 2556
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2550 - 2554
ผู้จัดการโครงการ บจ. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม

นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ อู่ยายโสม

ประธานฝ่ายการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2557 - 2559
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2556 - 2557
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เพิร์ลแอนด์ดีนมีเดียเซอร์วิส จำกัด
2555 - 2556
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจซีเดอโก(ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวอังคณา เฉลิมชัยกิจ

ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวอังคณา เฉลิมชัยกิจ

ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. แพลน บี มีเดีย
2561 - 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2560 - 2561
รองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2548 - 2559
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ จำกัด