โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจ ดังนี้

รายชื่อของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย
 • 1. บริษัท เวอริซายน์ จำกัด (“เวอริซายน์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเวอริซายน์เป็น ผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม4 เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • 2. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่ เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 570 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา โดย เอ็มเอสดีเป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

 • 3. บริษัท แอด คูซีน จำกัด (“แอดคูซีน”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดยแอดคูซีน เป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร

 • 4. บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด (“เอสอาร์พีบี”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.25 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล

 • 5. บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจด ทะเบียนจำนวน 10.0 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 8.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่ อาศัยประเภทดิจิทัล

 • 6. บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“แม็กซ์วิว”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.0 ล้านบาท เป็นผู้ ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล และ ป้ายนิ่งในเมืองต่างๆทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานีนนทบุรีภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และ สมุย

 • 7. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด (“เมอร์ซี่พลัส”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 3.0 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาสื่อ ดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

 • 8. บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด (“2000 พับลิชชิ่ง”)

  บริษัทร่วมซึ่งบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

 • 9. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”)

  บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ

 • 10. บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด

  บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของ ทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา ผ่านจอภาพ LCD ที่ติดตั้งใน6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ

 • 11. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด (“ไบรท์สกาย”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 25.0 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา ณ ท่าอากาศยานจำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ กัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน

 • 12. บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด (“ทริปเปิ้ลเพลย์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 31 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในบริเวณสายพานลำ เลียงสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 22 สายพานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 13. บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (“ทูน่า”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนิน ธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาภายในท่าอากาศยาน28 แห่งของกรมท่าอากาศยาน

 • 14. บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 43.0 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 27.1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยภายในสนามบิน

 • 15. บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทบีเอ็นเค 48 ออฟฟิศ จำกัด)

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้วจำนวน 25.4 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจทาเล้นท์แมนเนจเม้นท์และคอนเทนท์ครบวงจรบริหารจัดการ พัฒนา สมาชิกวงบีเอ็นเค48 วางแผน ผลิตงานเสดง เผยแพร่ผลงานเพลง จำหน่ายผลิตภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การ ขยายธุรกิจ ต่อยอดและเพิ่มช่องทางให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงบีเอ็นเค48

 • 16. บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำกัด

  บริษัทร่วมภายใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์และออนไลน์ และธุรกิจอีเว้นท์และคอนเสิร์ต

 • 17. บริษัท แพลตฟอร์ม มักกะสัน จำกัด

  บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จำกัด โดยถือ หุ้นร้อยละ 70 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ประกอบธุรกิจจัดการ ดูแล บริหารศิลปิน นักร้อง นักแสดง ทุกประเภท

 • 18. บริษัท มอร์ แดน ไอ แคน เซย์ จำกัด

  บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จำกัด โดย ถือหุ้นร้อยละ 65 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็น ผู้ประสานงานการถ่ายทำ ภาพยนตร์

 • 19. บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด

  บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 59 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 10.0 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการศิลปิน

 • 20. บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 23,206 ล้านกีบลาว ดำเนิน ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 • 21. บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“แพลน บี มาเลเซีย”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ดดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 90.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย

 • 22. บริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี

  บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อย ละ 40 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย ดำเนิน ธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งภายในประเทศมาเลเซีย

 • 23. บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของ ทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเละเรียกชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภท ออนไลน์

 • 24. บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 2.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 25. บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 36.9 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหา นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกีฬาเละเฟชั่น ภายใต้ เบรนด์ร้านATMOS

 • 26. บริษัท แอทมอส แอพพาเรล จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 44.9 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหา นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกีฬาเละแฟชั่น

 • 27. บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อย ละ70 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 180.0 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 180.0 ล้าน บาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทป้ายโฆษณาภาพนิ่ง โดยมีบิลบอร์ดขนาดใหญ่ทั่วประเทศ

 • 28. บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“สแพลช”)

  บริษัทย่อยของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือ หุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 113.0 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 113.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและให้บริการเช่าป้าย

 • 29. บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำกัด

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 24.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทดิจิทัล และเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภท ดิจิทัลในทำ เลที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

 • 30. บริษัท BL Falcon Pte. Ltd.

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์สแตนดาร์ด ดิสเพลย์จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30 ของ ทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 2.5 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์เพื่อดำเนินธุรกิจ ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ประเภทดิจิทัล ในประเทศสิงคโปร

 • 31. บริษัท เดอะ สกา ทาเลนท์ เมนเนจเมนต์ จำกัด (“เดอะ สกา”)

  บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการจัดการ ดูแล บริหารศิลปิน นักร้อง นักแสดง ทุกประเภท

 • 32. บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด (“ทาเลนท์ คอนเนคท์”)

  กิจการร่วมค้า บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด และบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด โดยบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 9 และ บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 57.67 รวมเป็นจำนวนร้อยละ 66.67 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 30.0 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 15.05 ล้านบาท ประกอบธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์และดิจิตัลแพลตฟอร์มออนไลน์

 • 33. บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด (“กู๊ดธิง”)

  บริษัทร่วมของ บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด และบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด โดยบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 และบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16 รวมเป็นจำนวนร้อยละ 41 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และชำระแล้วจำนวน 25.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจบริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ให้คำปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์รับดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด

 • 34. บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“เวียกรุ๊ป”)

  บริษัทร่วมของ บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1.27 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1.27 ล้านบาท ประกอบกิจการพัฒนาซอฟแวร์ประเภทพัฒนา Enterprise Software และ Digital Content รวมถึงการให้บริการแอปพลิเคชั่นติดตามและนำทางรถโดยสารขนส่งประจำทางแบบเรียลไทม์ ภายใต้ชื่อ “VIA BUS”

 • 35. บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด (“เรซอัพ”)

  กิจการร่วมค้า บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 45.45 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 5.5 ล้านบาท ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางการกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ