ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 4,039 4,919 3,768
ค่าใช้จ่ายรวม 3,143 3,862 3,525
กำไรสุทธิ 643 743 140
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 5,734 7,979 12,250
หนี้สินรวม 1,389 1,089 6,596
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,345 6,890 5,655
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ความสามารถในการทำกำไร (1)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 34.7% 34.7% 21.0%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย(2)(%) 34.5% 34.6% 54.6%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (%) 22.3% 21.8% 6.8%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 15.9% 15.3% 3.8%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 16.9% 14.2% 2.4%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.8 4.4 0.8
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 18.1% 15.4% 2.5%
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.8 0.7 0.4
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.2 1.2

หมายเหตุ :
(1) คำนวณจากรายได้รวม
(2) รวมผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชี TFRS16