ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้ ประจำปี 2563


  • ข้อมูลรายไตรมาส
  • ข้อมูลรายปี
(หน่วย: ล้านบาท)
ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการดําเนินงาน(1) 1,135 1,176 1,355 965 659 867 1,233 1,024 1,097
ต้นทุนการให้บริการ 767 767 858 714 637 727 863 837 989
กําไรขั้นต้น(1) 368 409 497 251 22 140 370 187 108
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีคําเสื่อมและค่าตัดจําหน่าย 394 438 422 567 374 643 822 703 555
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 235 246 287 113 (70) 31 168 89 (46)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 180 186 223 84 (85) 1 140 37 (71)
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 7,886 7,717 7,979 9,453 9,680 12,408 12,250 12,719 12,012
หนี้สินรวม 1,128 1,061 1,089 3,490 3,802 6,555 6,596 6,964 6,375
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 6,758 6,655 6,890 5,963 5,878 5,853 5,655 5,755 5,637
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ความสามารถในการทำกำไร(2)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 32.41 34.79 36.67 26.03 3.28 16.17 30.02 17.88 10.33
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 34.42 36.53 30.63 58.03 55.57 72.01 66.11 67.21 53.07
อัตราส่วนกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทํางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 20.59 20.55 20.88 11.64 -10.45 3.46 13.58 8.50 (4.41)
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 16.69 16.92 16.87 7.74 -11.27 0.42 9.53 3.54 (6.79)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 13.68 13.81 14.25 11.28 6.92 3.85 2.41 1.70 2.00
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.26 4.37 4.44 1.41 1.24 0.91 0.82 0.81 0.76
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 16.63 15.16 15.40 10.08 6.56 3.59 2.40 2.10 2.60
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.74 0.71 0.72 0.54 0.48 0.39 0.37 0.35 0.39
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.16 0.16 0.59 0.65 1.12 1.17 1.21 1.13

หมายเหตุ :
(1) ไม่รวมรายได้อื่น
(2) คํานวณจากรายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
2561 2562 2563
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการดําเนินงาน(1) 4,012 4,861 3,724
ต้นทุนการให้บริการ 2,620 3,173 2,941
กําไรขั้นต้น(1) 1,391 1,688 783
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีคําเสื่อมและค่าตัดจําหน่าย 1,394 1,679 2,394
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 900 1,056 243
กําไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 643 743 140
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 5,734 7,979 12,250
หนี้สินรวม 1,389 1,089 6,596
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 4,345 6,890 5,655
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ความสามารถในการทำกำไร(2)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 34.10 34.70 21.00
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 34.51 34.13 63.55
อัตราส่วนกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทํางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 22.30 21.46 6.44
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 18.23 17.42 3.23
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 16.85 142.25 2.41
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.82 4.44 0.82
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 18.12 15.40 2.40
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.81 0.72 0.37
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.16 1.17

หมายเหตุ :
(1) ไม่รวมรายได้อื่น
(2) คำนวณจากรายได้รวม