This printed article is located at https://investor-th.planbmedia.co.th/faq.html

FAQ

1) บริษัท แพลน บี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อไร
 • บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยด้วยสื่อโฆษณาระบบขนส่งมวลชน (Transit) ประเภทรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ โดยได้รับสัญญาสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการให้บริการพื้นที่โฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศประเภทยูโนทู จำนวนกว่า 1,200 คัน
 • สามารถเข้าไปดูประวัติบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ "Story"
2) ธุรกิจหลักของบริษัท แพลน บี คืออะไร
 • บริษัทประกอบไปด้วย 2 ธุรกิจหลัก ดังนี้
  • ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยซึ่งมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีสื่อครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังให้บริการการดูแลรักษาสื่อโฆษณาด้วยมาตราฐานสากลที่จะตอบโจทย์แบรนด์สินค้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด แบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลักดังนี้
   1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)
   2. สื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง (Classic Media)
   3. สื่อโฆษณาประเภทจอดิจิตอล (Digital Media)
   4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ (Retail Media)
   5. สื่อโฆษณา ณ สนามบิน (Airport Media)
   6. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)
  • ธุรกิจด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้าและบริการในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้
   1. สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sport marketing)
   2. อาร์ทติส เมเนจเมนท์ (Artist management)
   3. อีสปอร์ต และเกมออนไลน์ (ESport & Gaming)
  • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "รายงานประจำปี"
3) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท แพลน บี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "โครงสร้างผู้ถือหุ้น"
4) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แพลนบี คืออะไร
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น
5) ช่องทางในการติดตามข่าวสารและประกาศจากบริษัท แพลน บี
 • ท่านสามารถสมัครสมาชิกในอีเมลล์รับข่าวสาร โดยลงทะเบียนในส่วนของอีเมล์รับข่าวสาร หลังจากนั้นเราจะทำการส่งข่าวสารทางการเงินและข่าวประชาสัมพันธ์ไปให้ท่าน
 • หรือสามารถติดตามข่าวสารสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของบริษัทได้จากช่องทาง Official line @Planbmedia
6) ปีงบประมาณ และวันที่รายงานผลประกอบการของบริษัท แพลน บี คือเมื่อไร
บริษัท แพลน บี มีปีงบประมาณเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
 • โดยวันที่รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม) คือภายในเดือนพฤษภาคม
 • สำหรับไตรมาสที่ 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) คือภายในเดือนสิงหาคม
 • สำหรับไตรมาสที่ 3 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน) คือภายในเดือนพฤศจิกายน
 • สำหรับไตรมาส 4 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม) คือภายในเดือนกุมภาพันธ์
สามารถเข้าไปดูข้อมูลผลประกอบการได้ที่ "งบการเงิน"
7) หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทางใดได้บ้าง
1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-530-8053 ต่อ 131/134 หรืออีเมล irplanb@planbmedia.co.th

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2021. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.