คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระและ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
  • หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2559
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
2545 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
25.09% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด Depaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ ประธาน กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แอลทีแมน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี ออนไลน์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี โฮลดิ้ง

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
1.50% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม) University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แอลทีเมน

นายมานะ จันทนยิ่งยง

กรรมการ

นายมานะ จันทนยิ่งยง

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012
  • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2014
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ม.ค. 2563
ประธานกรรมการบริษัท บจม. มาสเตอร์ แอด
2555 – 2559
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บจม. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.6 % รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Bachelor of Engineering, Electrical/Communication, University of Melbourne
 • Bachelor of Commerce, Finance, University of Melbourne
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย บุนคะ แฟชั่น

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.02% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551
 • หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 11/ 2546
การเข้าร่วมอบรมสัมมนา ระหว่างปี 2562
 • KPMG Executive Briefing, Topic: IFRS 9, 16 in Practice for Manufacturing Industry, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี :KPMG
 • KPMG Audit Committee Forum, Topic: Intelligent Automation for Internal Audit, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี :KPMG
 • KPMG Audit Committee Forum, Topic: Robotic Process Automation (RPA) – Next Generation Workforce, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี :KPMG
 • PwC Forensics Seminar on Anti-Money Laundering Compliance Risk, Law and Regulations, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
 • สัมมนา “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards” ทางข้างหน้าของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เรื่อง การ อนุญาโตตุลาการในยุคพลิกผัน : บทบาทของวิชาชีพกฏหมาย (Disruptive Arbitration : Role of the Legal Profession) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าอนุญาโตตุลาการ เรื่อง กระบวนการพิจารณาชั้น อนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 2 ,สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • โครงการสัมมนาเสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. นวนคร
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร
2543 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2535 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอานนท์ พรธิติ

กรรมการ

นายอานนท์ พรธิติ

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 176/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน
รองประธานอาวุโส ฝ่ายกีฬา บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)