การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบซึ่งครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีแนวทางสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมไปถึงการเข้าร่วมมาตรฐานด้านความยั่งยืนโดยสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact)

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มสูงขึ้นผ่านการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และสะท้อนผ่านการบริหารจัดการต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม จึงได้ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย พร้อมทั้งสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ได้นำแผนงานและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กรที่สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย และสอดคล้องกับขีดความสามารถ และศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

เป้าหมายปี 2563 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • นำวัสดุเหลือใช้หรือของเสียจากไวนิล รวมถึงสติ๊กเกอร์ที่ใช้ในสื่อโฆษณาบนรถประจำทางปรับอากาศมาปรับปรุงและออกแบบให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
 • การเปลี่ยนระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาเพื่อประหยัดพลังงานทั้งหมดร้อยละ 100 ภายในปี 2564 จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดแอลอีดี ที่ไม่มีสารปรอท และลดการปล่อยก๊าซ Co2 ได้ถึง 44 kg/หลอด/ปี หรือลดได้ถึงร้อยละ 78
 • การลดการใช้น้ำล้างรถโดยสารประจำทาง โดยปรับเปลี่ยนวิธีการล้างแบบใหม่ เช่นการเปลี่ยนหัวก๊อก เปลี่ยนวิธีล้างจากด้านบนลงล่าง และมีการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ตรวจไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งอย่างสม่ำเสมอ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่สำคัญ ช่องทางการติดต่อ
1. ชุมชนโดยรอบ / เจ้าของพื้นที่เอกชน / ผู้ใช้สื่อ
 • นำเสนอสื่อที่มีคุณภาพ
 • การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ความน่าเชื่อถือของสื่อ
 • การลงพื้นที่ก่อนติดตั้งสื่อ
 • กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม
 • การใช้พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
 • การพัฒนาคุณภาพของสื่อต่างๆ
2. ลูกค้า
 • นำเสนอสื่อที่มีคุณภาพ
 • ความน่าเชื่อถือของสื่อ
 • การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ศูนย์รับข้อร้องเรียน
 
3. คู่ค้า
 • นำเสนอสื่อที่มีคุณภาพ
 • ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี / นวัตกรรม
 • การกำกับดูเลกิจการที่ดี
 • ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม
 • การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
 • การประชุมร่วมกับคู่ค้า
 • กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
 • การพัฒนาการพัฒนามาตรวัดผลผู้ใช้สื่อร่วมกับคู่ค้า
 • การพัฒนาคุณภาพของสื่อต่างๆร่วมกับคู่ค้า
4. พนักงาน
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
 • ความผูกพันของพนักงาน
 • เคารพสิทธิตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล
 • Internal Application (Biosoft)
 • E-newsletter
 • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • การประเมินผลงานประจำปี
 • CEO Townhall
5. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และโปร่งใส
 • การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • AGM
 • Website / Email / Tel.
 • Management Interview
 • Opp Day / Company Visit / Road show / Con. Call
 • IR Newsletter
6. หน่วยงานรัฐ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ความโปร่งใสในการประมูล / สัมปทาน
 • การเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
 • ความน่าเชื่อถือของสื่อ
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
 • การใช้พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
 • ร่วมมือและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกประเด็นจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาและวิเคราะห์ทั้งปัจจัยจาก ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทฯ รวมถึงประเด็นสำคัญของบริษัทฯ ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน ประเด็นด้านการพัฒนา ที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนจากมาตรฐานระดับสากล เพื่อระบุประเด็นความยั่งยืนที่มี นัยสำคัญและกำหนดขอบเขตของแต่ละ ประเด็นความยั่งยืน

บริษัทฯ นำประเด็นที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกลั่นกลองและจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาใน 2 มิติ คือ ความสำคัญของผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผล กระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า ภาครัฐ และภาคสังคม

บริษัทฯ ดำเนินการความทวนสอบ ความครบถ้วนในเบื้องต้น โดยหน่วยงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา ควบคู่กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้พัฒนาตลาดทุน และคู่ค้าธุรกิจ เพื่อรวบรวมประเด็นที่ให้ความสนใจและมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นความยั่งยืนที่มี นัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมช่องทางที่ หลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็นมุมมอง และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการจัดทำ รายงานในปีต่อไป โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับ ผู้มีส่วนได้เสียและบริบทความยั่งยืน เป็นสำคัญ

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

กรอบการพัฒนาความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน