คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระและ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
  • หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2559
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร
2554 - 2556
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์
2533 - 2555
กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2533 - 2553
กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง (เมียนมาร์)
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย บุนคะ แฟชั่น
2530 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. จิตต์ธนา
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. งามศิริ
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. จุริศิริ
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดักส์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. นิฐาศิริ
2545 - 2557
กรรมการ บจ. 4 พีเพิลฟูดส์

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551
 • หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 11/ 2546
การเข้าร่วมอบรมสัมมนา ระหว่างปี 2561
 • KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with a summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, and areas of focus ahead of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี :KPMG
 • PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
 • PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and Transparent Supply Chain , บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
 • โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 (2nd KESREE NARONGDEJ Forum) เรื่อง “บัญชีกับ ความยั่งยืนในกระแสดิจิตอล” , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านรายได้ และแนวทาง การจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต” และ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านสินทรัพย์และ หนี้สิน และการบัญชีเพื่อการวางแผนและการวัดผล”, คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Trends in mediation and arbitration for the maritime sector, สถาบัน อนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center :THAC)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. นวนคร
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร
2543 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2535 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ

เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ American University Washington College of Law
 • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ทนายความรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
 • ทนายความผู้รับรองเอกสารแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
 • ทนายความผู้รับรองเอกสารมหาชนกระทรวงพาณิชย์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
2552 - 2557
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. สายการบินนกแอร์
2549 - 2552
ทนายความอาวุโส บจ. สยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ฟ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์
2533 - 2555
กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2533 - 2553
กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง (เมียนมาร์)
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย บุนคะ แฟชั่น
2530 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. จิตต์ธนา
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. งามศิริ
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. จุริศิริ
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดักส์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. นิฐาศิริ
2545 - 2557
กรรมการ บจ. 4 พีเพิลฟูดส์

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551
 • หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 11/ 2546
การเข้าร่วมอบรมสัมมนา ระหว่างปี 2561
 • KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with a summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, and areas of focus ahead of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี :KPMG
 • PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
 • PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and Transparent Supply Chain , บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
 • โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 (2nd KESREE NARONGDEJ Forum) เรื่อง “บัญชีกับ ความยั่งยืนในกระแสดิจิตอล” , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านรายได้ และแนวทาง การจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต” และ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านสินทรัพย์และ หนี้สิน และการบัญชีเพื่อการวางแผนและการวัดผล”, คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Trends in mediation and arbitration for the maritime sector, สถาบัน อนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center :THAC)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. นวนคร
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร
2543 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2535 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.95 % รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Bachelor of Engineering, Electrical/Communication, University of Melbourne
 • Bachelor of Commerce, Finance, University of Melbourne
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 - ปัจจุบัน
Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited
2546 - 2550
Vice President Carnegie, Wylie and Co

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ

เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ American University Washington College of Law
 • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ทนายความรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
 • ทนายความผู้รับรองเอกสารแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
 • ทนายความผู้รับรองเอกสารมหาชนกระทรวงพาณิชย์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
2552 - 2557
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. สายการบินนกแอร์
2549 - 2552
ทนายความอาวุโส บจ. สยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ฟ

คณะกรรมการบริหาร

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
28.45% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชายนายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด Depaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานบริหาร กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลน บี มีเดีย
2548 - 2557
ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี ออนไลน์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เวอริซายน์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แอด คูซีน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี โฮลดิ้ง
2550 - 2556
กรรมการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์
2550 - 2556
กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์
2550 - 2553
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ. พรพนิ ทรานสปอรต์
2546 - 2554
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ. เอาท์ดอร์ รีพับลิค
2546 - 2554
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ. อรนลิน

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการบริหาร

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
7.25% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม) University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี ออนไลน์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เวอริซายน์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แอด คูซีน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พี.ที.เค. เทรดดิ้ง
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เฮงเคิ้ล (สยาม) แอ็คฮิซีฟ เทคโนโลยี
2553 - 2556
Project leader The Boston Consulting Group

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม

ประธานฝ่ายการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. แพลน บี มีเดีย
2548 - 2555
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ


คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระและ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
  • หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2559
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร
2554 - 2556
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.95 % รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Bachelor of Engineering, Electrical/Communication, University of Melbourne
 • Bachelor of Commerce, Finance, University of Melbourne
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 - ปัจจุบัน
Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited
2546 - 2550
Vice President Carnegie, Wylie and Co

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการ

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์
2533 - 2555
กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2533 - 2553
กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง (เมียนมาร์)
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย บุนคะ แฟชั่น
2530 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. จิตต์ธนา
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. งามศิริ
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. จุริศิริ
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทยรีไลแอนซ์โปรดักส์
ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. นิฐาศิริ
2545 - 2557
กรรมการ บจ. 4 พีเพิลฟูดส์


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.03% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
 • หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551
 • หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 11/ 2546
การเข้าร่วมอบรมสัมมนา ระหว่างปี 2561
 • KPMG Executive Briefing: Sustainability Trends and Reporting with a summary of the issues raised, practical recommendations for improvement, and areas of focus ahead of the 2018, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี :KPMG
 • PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
 • PwC Forensics Seminar on Third Party Due Diligence: Ethical and Transparent Supply Chain , บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
 • โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 (2nd KESREE NARONGDEJ Forum) เรื่อง “บัญชีกับ ความยั่งยืนในกระแสดิจิตอล” , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านรายได้ และแนวทาง การจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต” และ เรื่อง “ประเด็นแตกต่างทางบัญชี NPAEs กับ ภาษี ด้านสินทรัพย์และ หนี้สิน และการบัญชีเพื่อการวางแผนและการวัดผล”, คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Trends in mediation and arbitration for the maritime sector, สถาบัน อนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center :THAC)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลน บี มีเดีย
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บมจ. นวนคร
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร
2543 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2535 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
7.25% รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม) University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอสอาร์พีบี มีเดีย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แพลน บี ออนไลน์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เวอริซายน์
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แอด คูซีน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พี.ที.เค. เทรดดิ้ง
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เฮงเคิ้ล (สยาม) แอ็คฮิซีฟ เทคโนโลยี
2553 - 2556
Project leader The Boston Consulting Group

นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ

นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องชายนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ Shanghai University
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2551 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.95 % รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Bachelor of Engineering, Electrical/Communication, University of Melbourne
 • Bachelor of Commerce, Finance, University of Melbourne
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 - ปัจจุบัน
Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited
2546 - 2550
Vice President Carnegie, Wylie and Co

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ

เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี- รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ American University Washington College of Law
 • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ทนายความรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
 • ทนายความผู้รับรองเอกสารแห่งประเทศไทยสภาทนายความ
 • ทนายความผู้รับรองเอกสารมหาชนกระทรวงพาณิชย์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
2552 - 2557
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. สายการบินนกแอร์
2549 - 2552
ทนายความอาวุโส บจ. สยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ฟ