สารจากประธานกรรมการ

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแพลนบียังคงให้ความสำคัญการพัฒนาธรุกิจให้บริการสื่อโฆษณานองที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั่วทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบในการให้บริการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต่อยอดการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี ภายใต้หลักการบริหารจัดการตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้แพลนบีเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ที่ดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานทั้งด้านผลประกอบด้วยรายได้รวม 4,919 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซื่องเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา รวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ตามนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสานต่อเพื่อให้พนักงานมีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น การควบคุมและวัดค่าความสว่างจากสื่อโฆษณาแบบดิจิทัลเพื่อให้ความสว่างอยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา การรณรงค์คิดแยกขยะเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม การนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งมาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์สำนักงาน นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการนำนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงรูปแบบและลดขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาของบริษัทฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ด้วยการดำเนินธรุกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักการกำกับดูแกลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อันสะท้อนให้เห็นถึงการภพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ แพลนบี ยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนให้แพลนบีเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนตลอดไป