สารจากประธานกรรมการ

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ธุรกิจของแพลนบียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นการขยายความหลากหลายและความครอบคลุมของการให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมือง

ไม่เพียงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของแพลน บี เท่านั้น คณะกรรมการและผู้บริหาร ยังได้ปลูกฝังแนวคิดการดำเนินงานภายใต้หลักความยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านขั้นตอนการ วางแผนการทำงานทุกๆ หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อสร้างรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสังคมที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น กิจกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลติ ป้ายไวนิลส่อื โฆษณา ส่งต่อให้กับชุมชนเพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์การใช้งาน เช่นการนำไวนิลผลิตเป็นกระเป๋าผ้าออกจำหน่าย หรือสร้างเป็น หลังคาสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนในบริเวณชุมชนใกล้เคียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท

PLANB มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) และ Top Quartile กลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีลูกค้าตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท และนับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งในปี 2561 บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ใน TOP 70 ของการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecoard) สะท้อน ให้เห็นถึงการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทยัง ได้รับการรับรองเป็น สมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ผมในนามของคณะกรรมการ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไปี