รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 02/03/2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (%)
นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 1,002,568,100 28.40
PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED 398,806,104 11.30
นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 255,780,758 7.25
CLSA LIMITED 244,275,447 6.92
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 156,954,600 4.45
นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 126,580,000 3.59
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 86,550,200 2.45
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 77,460,200 2.19
OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED 63,571,104 1.80
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 57,854,900 1.64
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,534,876 1.32
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 45,741,500 1.30
นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 43,200,000 1.22
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 31,466,400 0.89
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 30,458,900 0.86
กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 26,027,600 0.74
นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร 23,607,587 0.67
กองทุนเปิด บัวแก้ว 23,025,000 0.65
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 21,221,400 0.60
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 19,404,700 0.55
กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 17,653,400 0.50