ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :
 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 มกราคม 2563
รายการเกี่ยวโยงกันในการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
10 มกราคม 2563
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (3/3)
26 ธันวาคม 2562
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (2/3)
26 ธันวาคม 2562
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (1/3)
26 ธันวาคม 2562
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บัญชี (2)
26 ธันวาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
26 ธันวาคม 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
29 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (จากเดิมคือครั้งที่ 1/2562) ปรับปรุงวาระการประชุม และนำส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
21 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2562