ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี :
 

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการสัญญาตัวแทนอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
03 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
30 มกราคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
22 มกราคม 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 มกราคม 2563
รายการเกี่ยวโยงกันในการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
10 มกราคม 2563
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (3/3)
26 ธันวาคม 2562
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (2/3)
26 ธันวาคม 2562
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (1/3)
26 ธันวาคม 2562
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บัญชี (2)
26 ธันวาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์บริษัท
26 ธันวาคม 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
29 พฤศจิกายน 2562