ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีรูปแบบสื่อฯ ที่มีความหลากหลาย เทคนิคพิเศษ นวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการบริการ ดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการให้บริการ

บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการสื่อที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของ แบรนด์และสินค้าได้รอบด้านและให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการตลาด การคิดค้นเนื้อหา(content) ที่น่าสนใจในการนำเสนอ

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัทแบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลักดังนี้

  1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน(Transit Media)
  2. สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง (Classic Media)
  3. สื่อโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้ง (Digital Media)
  4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Mall Media)
  5. สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต (In-Store Media)
  6. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
  7. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)

นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2559 บริษัทได้เริ่มพัฒนาธุรกิจในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทย ลีก จำกัด ซึ่งได้ดำ เนินการภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่ได้แก่

  1. สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sports Marketing)

สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน
สื่อโฆษณาภาพนิ่ง
สื่อโฆษณาดิจิตอล
สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า
สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต
สื่อโฆษณาภายในสนามบิน
สื่อโฆษณาออนไลน์
สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง