โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย
 • 1. บริษัท เวอริซายน์ จำกัด (“เวอริซายน์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 126.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเวอริซายน์เป็นผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบทางด่วน ก่อนทางลงด่านพระราม 4 เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

 • 2. บริษัทแอด คูซีน จำกัด (“แอดคซีน”)

  บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 10.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดยแอดคูซีนเป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร

 • 3. บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วจำนวน 219 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาโดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา

 • 4. บริษัท โกลิ้ง ออนไลน์ จำกัด (“โกลิ้ง ออนไลน์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.0 ล้านบาทดำเนินธุรกิจสื่อประเภทแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการแอพ CITYGLIDE เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทาง (Trip plan) สำหรับบริการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการสาธารณะ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

 • 5. บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด (“เอสอาร์พีบี”)

  บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 20.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล

 • 6. บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“แม็กซ์วิว”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุน ที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.0 ล้านบาท เป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล และ ป้ายนิ่งในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นนทบุรี ภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และ สมุย

 • 7. บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด (“เมอร์ซี่พลัส”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 3.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาสื่อดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

 • 8. บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด (“2000 พับลิชชิ่ง”)

  บริษัทร่วมของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดารด์ ดิสเพลย์ จำกัดซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และเพื่อพัฒนาสื่อออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

 • 9. บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (“แพลน บีอีเลฟเว่น”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ที่บริษัทได้มาจากบริษัทในเครือ3 จอภาพ

 • 10. บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 17.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาผ่านจอภาพ LCD ที่ติดตั้งใน 6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ

 • 11. บริษัท JKJ Media Services Inc. (“JKJ”)

  บริษัทร่วมบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 40.0 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งโดยให้บริการป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์

 • 12. บริษัท MJS Trading Inc. (“MJS”)

  บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30.303 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1.0 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งในฟิลิปปินส์

 • 13. บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี

  (“แพลน บี มาเลเซีย”) บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 90.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย

 • 14. บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด (“ไบรท์สกาย”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 25.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา ณ ท่าอากาศยาน จำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน

 • 15. บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด (“ทริปเปิ้ลเพลย์”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 31 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในบริเวณสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 22 สายพานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 16. บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (“ทูน่า”)

  บริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 5.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาภายในท่าอากาศยาน 28 แห่งของกรมท่าอากาศยาน

 • 17. บริษัท PT Estha Yudha Ekatama (“EYE”)

  บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 10.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จำนวน 67,300 ล้านรูเปีย และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 19.99 ล้านรูเปีย ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายสนามบินในประเทศอินโดนีเซีย

 • 18. บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด

  บริษัทย่อยที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 23,206 ล้านกีบลาว ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 • 19. บริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี

  บริษัทร่วมที่บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย ดำเนิน ธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งภายในประเทศมาเลเซีย