ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • ข้อมูลรายไตรมาส
  • ข้อมูลรายปี
(หน่วย: ล้านบาท)
ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 4/2560 ไตรมาส 3/2560
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 877.4 804.5 799.8 794.4
ค่าใช้จ่ายรวม 685.4 635.4 673.2 611.3
กำไรสุทธิ 152.6 139.1 88.5 150.1
ฐานะทางการเงิน
Total Assets 4,853.7 4,536.9 4,200.3 4,057.7
Total Liabilities 1,022.6 751.3 562.0 608.9
Total shareholders' equity 3,831.2 3,785.6 3638.3 3,448.80
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ความสามารถในการทำกำไร (1)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 36.0% 34.6% 30.2 38.7%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 34.7% 34.8% 28.8 37.4%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (%) 22.1% 21.2% 14.4 23.3%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 17.4% 17.3% 11.4 18.9%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (2) (%) 16.3% 15.0% 10.4 18.4%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.0 2.8 3.9 3.7
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2) (%) 13.5% 12.7% 9.0 15.5%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 0.7 0.8 0.8
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.20 0.15 0.18

หมายเหตุ :
(1) คำนวณจากรายได้รวม
(2) ปรับปรุงให้เป็นอัตราส่วนต่อปี
(หน่วย: ล้านบาท)
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 2558 2557 2556 2555
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 3,006.6 2,446.2 2,170.1 1,468.9 1,383.1 1,012.3
ค่าใช้จ่ายรวม 2,446.1 2,022.8 1,650.5 1,143.4 1,094.5 720.8
กำไรสุทธิ 460.5 351.6 400.2 206.6 166.6 197.2
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 4,200.3 3,672.5 3,392.6 2,365.4 2,271.5 1,182.7
หนี้สินรวม 562.0 496.4 412.7 1,609.2 1,417.5 751.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,638.3 3,176.1 2,979.9 756.2 854.0 431.0
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ความสามารถในการทำกำไร (1)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 34.6 33.0% 37.9% 35.9% 43.3% 41.7%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 33.7 35.5% 41.1% 42.1% 33.1% 38.2%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (%) 19.0 17.3% 23.9% 22.2% 20.8% 28.8%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 15.3 14.4% 18.7% 14.1% 12.0% 19.5%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 13.5 11.4% 21.7% 25.7% 25.9% 61.3%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.9 3.4 4.1 0.7 0.7 1.1
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 11.7 10.0% 14.5% 8.9% 9.6% 20.7%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 0.7 0.8 0.6 0.8 1.1
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.14 0.1 2.1 1.7 1.7

หมายเหตุ :
(1) คำนวณจากรายได้รวม