สารจากประธานกรรมการ

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา แพลนบียังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านด้วยการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาทั้งในประเทศ และอาเซียน ผ่านนวัตกรรมของสื่อโฆษณาที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อรักษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของแพลนบีในระดับประเทศและภูมิภาค

แม้ว่าบริษัทจะมีการขยายธุรกิจที่รวดเร็วในทุกๆ ด้าน ผ่านกลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและผู้บริหารยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและปลูกฝังหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงไปในวัฒนธรรมขององค์กร ดังนั้นแพลนบีจึงมุ่งเน้นในการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยให้แพลนบีสามารถปรับตัวและยังคงเติบโตได้ในทุกโอกาสทางธุรกิจ และสถานการณ์การลงทุนต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรและศักยภาพของบริษัท และเพื่อเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) และได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top Quartile ของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้ในระยะยาว

และแม้บริษัทจะได้วางเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในระดับสูงแต่บริษัทไม่เคยละเลย และตระหนักดีถึงหน้าที่ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2560 คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ อาทิเช่น ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อดูแลคุณชีวิตประชาชนสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และช่วยสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

ผมในนามของคณะกรรมการ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด(มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผสานอยู่ในทุกมิติของการดำเนินงานของแพลนบี จะทำให้แพลนบีสามารถเติบโตและสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดทุก ๆ ปี