สารจากประธานบริษัทเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เบื้องหลังความสำเร็จในปี 2560 ที่ผ่านมา คือความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานแพลนบีทุกคน แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแพลนบีได้รับผลกระทบทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการในระยะสั้น ในขณะที่ภาพรวมตลาดโฆษณาที่มีมูลค่าทั้งสิ้น 101,446 ล้านบาท ลดลง 6% จากปีก่อนหน้า ผมและทีมงานทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยการขยายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่เน้นความหลากหลาย และสามารถช่วยให้เจ้าของสินค้าสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติการ เพื่อปรับลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ส่งผลให้รายได้ตลอดทั้งปีนี้เพิ่มขึ้น 23% เป็นจำนวนเงินกว่า 3,006 ล้านบาท และมีผลกำไรเติบโต 31% เป็นมูลค่า 461 ล้านบาท

เราภูมิใจที่การเติบโตของแพลนบีถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันมูลค่าของสื่อโฆษณานอกบ้านให้เพิ่มขึ้น 13% ซึ่งสวนทางกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวม และเรายังเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากสื่อโฆษณาทุกประเภท ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของแพลนบีในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้านได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังแสดงถึงความพร้อมของบริษัทและทีมงานของเราในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ผันผวนอยู่เสมอ

อีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญที่เราภาคภูมิใจ คือ การเริ่มธุรกิจสปอร์ตสาร์เก็ตติ้ง (Sport Marketing) ซึ่งแพลนบีได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สมาคม”) และบริษัท ไทยลีก จำกัด เพื่อหารายได้ในเชิงพาณิชย์จากช่องทางต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งงบประมาณที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนำไปใช้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันตามนโยบายของสมาคม ผมถือว่าธุรกิจนี้เป็นเกียรติของแพลนบีที่ได้มีโอกาสร่วมพัฒนาประเทศไทยในด้านการกีฬา อีกทั้งยังได้ช่วยส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยให้พัฒนาทัดเทียมกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในระดับโลก นอกจากนี้แพลนบียังมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของฟุตบอลทีมชาติทุกชุด ตั้งแต่ทีมระดับเยาวชนไปจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ ทั้งชายและหญิงให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล

อีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ คือ การขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เรามีฐานการให้บริการสื่อโฆษณาในต่างประเทศรวมทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และฟิลิปปินส์ ซึ่งสามารถเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานผู้บริโภคกระจายอยู่หลากหลานประเทศ โดยความคืบหน้านี้นับว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN OOH Media Network Package) และส่งผลให้แพลนบีบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านชั้นนำในระดับภูมิภาคในอนาคตได้

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยแพลนบีได้นำเสนอสื่อโฆษณาที่ดึงดูดสายตาพร้อมประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้บริโภคอยู่เสมอ ในอนาคตอันใกล้นี้ แพลนบีพร้อมที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสื่อโฆษณา อาทิเช่น เทคโนโลยีการวัดผลของสื่อโฆษณาฯ

(Audience Measurement) เพื่อให้นักการตลาดสามารถคำนวณผลตอบแทนต่อเม็ดเงินโฆษณาได้อย่างแม่นยำ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาสื่อโฆษณาดิจิตอลแบบ Dynamic display ที่สามารถเลือกสื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในบริเวณโดยรอบ ณ ขณะนั้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถสร้างการรับรู้และการจดจำในระดับที่สูงขึ้น

นอกจากการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบสื่อแล้ว ผมยังให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานของแพลนบี เพื่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นพัฒนาทีมขายและทีมบริการหลังการขาย ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการตลาดและประสบการณ์กับคู่ค้าเอเจนซี่โฆษณานานาชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโฆษณาโครงการนี้เป็นประโยชน์ทั้งในการช่วยกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าเอเจนซี่โฆษณาและยังช่วยเปิดมุมมองทางการตลาดใหม่ให้กับทีมแพลนบีเพื่อยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมานี้ ผมถือว่ามาจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานและพันธมิตร รวมถึงทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน แพลนบี มาโดยตลอดผมสัญญาว่าผมและพนักงานแพลนบีทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป